home
GRÖN.V.DRAK.E liten vid Z 3
C001 kopia 2
foto Zeppa kopia 2
thumbnail_C.F.ONE.2.L (kopia)
CARMEN.2.TRÄD liten vid besk MG2
Materia vit mw11
P1090263 liten vid. besk Y.M.JPG
Nothing Dissolve(s) to

Som barn letade jag upp speciella platser.

Yr av ljud, ljus och dofter, berusad av platsens stämning, dansade jag.

 

 

Landskapen finns både utanför och inuti oss. I varje kroppsdel finns en rikedom som kan uttryckas och ge verklighet åt både synliga och osynliga tillstånd. Kroppens metamorfos, ibland så långsam att den tycks omöjlig att se med blotta ögat, ibland helt plötslig och oväntad, ibland tveklös och ibland osäker.

Det är min dans.

 

 

”Den som har sett Carmen dansa vet till vilken grad hon behärskar minsta fysiska skiftning inifrån och ut, hur hon genom sin dans både kan stoppa tiden och göra den evig. Varje rörelse är en tanke och känsla, som tänjer visionen och öppnar för nya tolkningar”.

 

- Margareta Persson, bildkonstnär.

 

 

”En sökare är Carmen, tävlingsgymnasten som i tonåren började leta efter ett nytt sätt att låta kroppen uttrycka sig. Hon sökte vida i dansens värld, mycket var roligt, men inget tog riktigt tag i henne. Tills hon mötte den japanska buton och Body Weather. Då fanns inget tvivel. Carmen studerade landskapsarkitektur på högskolan och förstod att det fanns viktiga kopplingar mellan landskapsarkitektur och detta att fysiskt vara involverad i en plats, kopplingar som måste undersökas.”

 

- Marita Adamsson, kulturskribent i Bohusläningen

 

 

”På ett plan kan hennes verk som koreograf och dansare sägas handla om en undersökning av rum-tiden. Utifrån ett genuint intresse för naturen och det kultiverade landskapet har Carmen Olsson framgångsrikt studerat japansk buto-dans. Från den har hon hämtat en utmanande, ibland tålamodsprövande långsamhet och emotionell kontroll, som i hennes senaste verk på ett mycket personligt sätt ställts mot flamencons hetsigare temperament.”

 

- Adlerbertska stiftelsen, stipendiemotvering

 

 

”Carmen är hon som ska dansa landskapet.”

 

- Åsa Herrgård, konstnär

As a child I was drawn to places with a particular feeling.

Excited by the sound, light and smell, enchanted by the site's mood, I danced.

 

 

Environment and landscape exist both outside and within us.

In every part of the body there is a wealth that can be expressed and give reality to visible as well as invisible states.

The body's metamorphosis, sometimes so slow that it seems impossible to discover with just the eyes, sometimes sudden and unexpected, sometimes uncertain and sometimes doubtless.

That is my dance.

 

 

“Anyone who has seen Carmen dancing know to what extent she masters the smallest physical shift from the inside out, how she through her dance both can stop time and make it eternal. Every movement is a thought and feeling that pushes the vision and open to new interpretations.”

 

- Margareta Persson, visual artist

 

 

“A seeker, or rather a finder, is Carmen, the athletic gymnast who in her teens began to search for another way to let the body express itself. She looked wide in the world of dance, and appreciated several kinds of dance, but nothing really caught her, until she met the Japanese Buto and Body Weather. From that moment there was no doubt. Carmen studied landscape architecture at the university and realized that there were important links between being physically engaged with a place and landscape architecture, connections that had to be examined. Through Buto and Body Weather that she understood how she could move on, how she could use the body.”

 

- Marita Adamsson, writer at Bohusläningen

 

 

"On one level, her work as a choreographer and dancer can be said to be a survey of space-time. Based on a genuine interest in nature and the cultivated landscape, Carmen Olsson has successfully studied Japanese buto dance. From this, she creates challenging, sometimes patience intriguing slowness and emotional control, which in her most recent works was put against the fiery temperament of flamenco, in a very personal way.”

 

- Adlerbertska cultural foundation, grant motivation

 

 

“Carmen is the one who will dance the landscape.”

 

- Åsa Herrgård, visual artist